X. krajské sportovní hry seniorů 13.6.2024 Borohrádek

Ve čtvrtek 13.6.2024 se do Borohrádku sjelo na 350 účastníků na X. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Z naší asociace se zde podílíme jako rozhodčí na disciplíně "ruské kuželky". Našich 8 rozhodčích se na 4 stanovištích nezastavilo od 10 do 13,45 hod.

Všichni závodníci bojovali s vervou a patří jim velký obdiv. Výsledky všech disciplín jsou na stránkách Města Borohrádek. Poděkování patří také celému městu Borohrádek za uspořádání této velice pěkné akce.

Školení instruktorů


Informace k připravovanému školení SPV

Vážení předsedové, sekretáři, cvičitelé, instruktoři a ostatní,

po několika letech rozhodl Výkonný výbor Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny (KHKASPV) uspořádat na podzim v roce 2024 základní školení SPV (sport pro všechny) – instruktor III.třídy SPV. Jedná se o základní kvalifikaci, jejíž získání absolventy školení následně opravňuje k získávání dalších odborností a vyšších cvičitelských tříd. Absolvování tohoto školení je nezbytnou podmínkou, aby zájemci o vedení cvičení mohli samostatně toto cvičení vést.

Školení bude probíhat v podzimních měsících ve dvou víkendech:

11. – 13. 10 a 8. – 10. 11. 2024 v Havlovicích v okrese Trutnov.

Všem mladým, ale i starším zájemcům o Sport pro všechny a o práci s dětmi i s dospěláky absolvování tohoto školení otevře dveře do cvičitelského světa, který umožňuje realizovat se v oblasti, která je nesmírně užitečná pro zlepšení pohybové gramotnosti i zkvalitnění života všech zájemců, kteří se chtějí věnovat aktivnímu a zdravému životnímu stylu a rekreačnímu a nevýkonnostnímu sportu a zároveň nabízí možnost seberealizace a sebezdokonalování v současném sportovním prostředí.

Na toto školení poskytuje ČASPV v Praze svým členům s největší pravděpodobností dotaci 500,- Kč na osobu. Kvalitní lektoři jsou samozřejmostí.

Úkolem tohoto dopisu je zjistit předběžně zájem o toto školení, abychom mohli zodpovědně odstartovat přípravné práce. (zajištění objektu a lektorů).

Školení je otevřené i všem zájemcům z jiných krajů i z jiných TV spolků a organizací zabývajících se sportem pro všechny, které školení v tomto roce nepořádají.

Moc Vám děkuji za spolupráci, která bude spočívat především ve zjištění zájmu ve vašich regionech a krajích a v zaslání kontaktů na případné zájemce o školení. Proto prosím o přeposlání tohoto dopisu na příslušná místa (odbory, TJ a SK apod.) a samozřejmě i o zpětnou vazbu na adresu z.horcickova@seznam.cz. - nejpozději do 15.dubna 2024

Moc všem děkuji za spolupráci a věřte, že s novými instruktory nám bude dobře.

Zdeňka Horčičková, předsedkyně KHKASPV

V Hradci Králové 14.3.2024

Mikuláš ve cvičení rodičů a dětí odboru ASPV v TJ Sokol Třebeš

Ocenění instruktorů ASPV

29.11.2023 se uskutečnilo za podpory Krajské organizace ČUS ocenění instruktorů ASPV za jejich dlouholetou a obětavou práci hlavně pro děti.

Bylo oceněno celkem 10 instruktorů, bohužel 3 se akce nemohli účastnit.

Oceněni byli: Hana Dvořáková  a Jiří Pavel - RC Hradec Králové 

                      Markéta Bernatová a Jan Čančík - RC Jičín     

                      Eva Tesárková a Renata Špryňarová - RC Rychnov nad Kněžnou

                     Hana Jarošová a Jiří Matuška - RC Trutnov

                      Lada Kubovčíková a Jaroslava Balcarová - RC Náchod 

  Děkujeme za jejich činnost.                          

  

Seniorské hry 16.9.2023 v Dolní Brusnici

V sobotu 16.9.2023 se sešlo na 60 seniorů na   "Seniorských hrách pod Zvičinou".

Utkali se v pěti disciplínách a pro ně upravené "Medvědí stezce". Všichni se snažili uspět dle svých možností. Vítězové obdrželi medaile a drobné ceny, všichni účastníci buton, reflexní pásku a diplom za účast.  Počasí přálo, a tak si to všichni pěkně užili.

XVII. světová gymnaestráda - Amsterdam 30.7 - 5.8.2023

Ano, XVII. světová gymnaestráda v Amsterdamu je již minulostí. Českou republiku reprezentovalo 320 cvičenců ČASPV  (z toho 25 z Královéhradeckého kraje) a 550 cvičenců České obce Sokolské.  Všichni předvedli své skladby jak nejlépe dovedli. Počasí tentokráte vystoupení na venkovním stadionu moc nepřálo, jeden den cvičení byl zrušen a úterní cvičení přesunuto na pátek. I tak tedy vystoupení proběhla v úterý, ve středu a v pátek.

Ve svém volnu jsme shlédli překrásná vystoupení na 7 podiích v halách.

Tento rok se gymnaestrády účastnilo 19 000 cvičenců z 59 států světa. Byl to svátek nezávodní gymnastiky celého světa a bylo se na co dívat a co obdivovat.

Děkujeme, že jsme se této akce mohli účastnit za podpory Královéhradeckého kraje.

Cvičitelka roku 2022


Cvičitelka odboru ASPV Předměřice nad Labem Lenka Fišerová byla oceněna Komisí rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru za svoji práci. Blahopřejeme.

Krajská soutěž v lehké atletice - 21.5.2023 v Týništi nad Orlicí

96 závodníků z okresů Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov zápolilo na hřišti v Týništi nad Orlicí.

Přikládám pár foto:

Celoroční činnost KH KASPV podporuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Valná hromada KH KASPV

22.3.2023 se sešlo 9 delegátů ze všechn RC Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny na projednání výsledků za rok 2022. Předsedkyně KH KASPV Mgr. Zdeňka Horčičková seznámila všechny delegáty se zprávou o činnosti za rok 2022. Dále byli delegáti seznámeni s hospodařením krajské asociace a připravovanými akcemi na rok 2023. Ziskali rovněž informace z ústředů a plánových akcích republikové metodické rady.

Ocenění instruktorů Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny

7. 12. 2022 se uskutečnilo za podpory Krajské organizace ČUS ocenění dobrovolných instruktorů odborů ASPV za jejich činnost. Z každého RC - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov byli oceněni 2 instruktoři. Děkujeme jim za jejich dlouhodobou práciCeloroční činnost naší organizace podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Vyznamenání našich cvičitelů

Na valné hromadě ČASPV 30.4.2022 obdrželi zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše - Vlasta Jahelková, Bohdan Kratěna, Libuše Netopilová, Eliška Vichtová a Eva Víšková

Krajská soutěž v atletice 22.5.2022 v Týništi nad Orlicí

Ocenění instruktorů

24.11.2021 bylo sezváno 10 instuktorů našeho kraje k ocenění za jejich práci. Bylo jim předáno čestné uznání a  malá odměna. Pro ty, kteří se nemohli tohoto setkání účastnit vše převzali zástupci. Děkujeme všem za jejich práci a těšíme se s nimi na setkání při dalších příležitostech.

Seminář instruktorů Havlovice 9. - 10.10.2021

Letošní doškolovací semnář v Havlovicích proběhl za nižší účasti, než jsme předpokládali. Byl to seminář přeložený z loňského roku.  Přesto si to 18 instruktorů užilo. Byli seznámeni se základy tejpinku, zacvičili si pro zdraví a výživová poradkyně poradila jak pohlížet na nakupované ptraviny. V neděli nám počasí přálo na azimutový závod a venkovní hry. Seminář se uskutečnil s podporou Královéhradeckého kraje.

Sportovní hry seniorů 18.9.2021 Dolní Brusnice.

Za již chladnějšího počasí se sportovních her účastnilo 15 závodních dvojic, kteří se to pěkně užili. Děvčata z Brusnice a Lipnice nám akci zpestřily zatančením České besedy.

Přikládám pár foto ze zahájení a tance. Foto ze soutěží bude následovat.

Děkujeme všem za organizaci celé akce.

Jaká opatření platí ve sportu

S účinností ode dne 1. srpna do odvolání platí:

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA

Bez omezení počtu osob za podmínek, že:

 1. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 2. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,
 3. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
 4. Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy jsou POVOLENA

Bez omezení počtu osob za podmínek, že:

 1. sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a - s výjimkou dětí do 6 let věku- splňují níže uvedená opatření,
 2. organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat,
 3. v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO

Bez omezení počtu osob za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření, která je provozovatel povinen kontrolovat, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny; v případě skupinových lekcí jsou dodržovány mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,
 2. na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 20 osob, účastní se bez omezujících podmínek. Nad 20 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 1000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 20 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY

Bez omezení maximální kapacity návštěvníků areálu a za podmínek, že:

 1. návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 2. osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 1. nejvýše 1000 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
 2. nejvýše 2000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
 3. organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

S účinností ode dne 19. července 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici, a to:

 • v případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně bezodkladně,
 • v případě akcí konaných od 23. července 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších a vnitřních prostorech POVOLENA za podmínek:

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen "diváci") v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 7000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 2 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat maximální možné rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 3000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c) v případě, že se akce koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 3000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících diváků, pokud všichni diváci nad limit 3000 osob splňují podmínku v písmeně c) nebo d) opatření; všichni diváci musí být usazeni,

d) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle opatření kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatřeníprokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle opatření neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Volnočasové aktivity pořádané pro osoby mladší 18 let POVOLENY za podmínek:

 1. nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 2. nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 3. zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky dle opatření; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění výše uvedených v opatření; v případě, že osoba splnění opatření neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách,
 4. jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění opatření jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění opatření ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní

OPATŘENÍ

Osoby splňují podmínku:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v opatřeních Ministerstva zdravotnictví

a

Mimořádné-opatření---povinnost-oznámení-o-konání-hromadné-akce-nad-1-000-osob-s-účinností-od-19.-7.-2021.pdf (mzcr.cz) .

Aktuální informace pro sportovce

3 listopadu, 2020ČÍST VÍCE »

Rubriky

 • Hlavní zprávy (2)
 • Newslettery (1)
 • Nezařazené (13)
 • Tiskové zprávy (9)
 • Úřední deska (3)
 • Úvodní novinky (131)

Tturnaj v  kubb a möllky se vydařil i přes účast pouze 6 družstev. Příští rok si to zopakujeme.

Pozvánka na turnaj v kubb a mölkky

Svazové vyhodnocení nejúspěšnější instruktorů za rok 2020

9.12.2020 bylo sezváno 10 nejúspěšnějších instruktorů Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny na krátké posezení a poděkování jim za práci nejen v roce 2020.

Oceněnými se stali:

 z RC Hradec Králové - Jaroslava Šlégrová z TJ ASPV Malšovice, Josef Kollátor z TJ Slávie HK

z RC Jičín - Vendulka Doubková z Klubu Sport pro všechny Nová Paka, Jiřina Horáková z TJ Jiskra  Hořice

 z RC Rychnov nad Kněžnou -  Hana Dosedlová Sportovní sdružení zdravé děti, Miloslav Sršeň z TJ Sokol Častolovice

z RC Trutnov - Olga Lehká a František Mikule - oba z TJ Baník Žacléř

Z RC Náchod - Věra Řeháková a Jan Rydlo - oba z TJ Sport pro všechny Nové Město n. M.

Děkujeme všem za vykonanou práci pro ASPV a přejeme jim do další práce hodně zdraví a sil.Nejúspěšnější sportovec roku 2019

22. září se v Hradci Králové konalo opožděné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců kraje za rok 2019. Při této příležitosti jsou oceněni i trenéři a instruktoři  a osobnosti krajských svazů.

V katergorii instruktorů byla oceněna dlouholetá cvičitelka rodičů a dětí z TJ ASPV Malšovice Ing. Růžena Rýglová. Mezi osobnostmi byla vyhodnocena paní Zdena Černá, dlouholetá instruktorka téměř všech věkových skupin a zároveň organizátorka mnoha akcí a duše TJ Lokomotiva Borohrádek. Oběma moc gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Z činnosti RC Rychnov nad Kněžnou

Návštěva Sportovního parku v Pardubicích

Aktuality

Nejbližší naše akce - Kola v přírodě aneb Putování za krtečkem

Zveme Vás na Kola v přírodě aneb Putování za krtečkem, které se bude konat v sobotu 29.8.2020. Informace na letáčku v příloze.

Nejnovější články na našem webu. Přečtěte si, co je nového

 a  

Propozice - Krajská soutěž ve sportovní gymnastice 28.3.2020  Trutnov

Soutěž  Zimní pětiboj RC Hradec Králové 22.2.2020

V sobotu 22.2.2020 se konalo okresní kolo soutěže "Zimní pětiboj". Účastnilo se ho celkem 58 soutěžících v 10 kategoriích. Výsledky a foto v příloze.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže - organizátorům, rozhodčím, ale i rodičům, že své děti přiveli.

Děkujeme i za podporu od Královéhradeckého kraje.

Nejúspěšnější sportovci Města Hrdec Králové

12.2.2020 se uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2019 města Hradec Králové. Mezi sportovci jsou vyhlašování i úspěšní trenéři a instruktoři.  Tentokráte byl oceněn i instruktor z TJ Dynamo Hradec Králové - Karel Moravec. Blahopřejeme.

Plán akcí Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny na rok 2020

Seminář instruktorů Havlovice 12. -13.10. 2019

Na semináři instruktorů se sešlo celkem 28 účastníků za ASPV i Sokola. Na programu bylo zdravotní cvičení, joga pro děti i joga na židlích, ukázka využití náčiní a pomůcek v hodinách rodičů a dětí a předškolních dětí. Vyzkoušli si také diskgolf, sálový softbal a brannboll. Za krásného počasí také absolvovali "Medvědí stezku".

Všichni jsme si to krásně užili a těšíme se na další setkání.

Seminář se uskutečnil s podporou Královéhradeckého kraje.

XVI. světová gymnaestráda Dornbirn 2019

V období 7. - 13. července se konala v rakouském Dornbirnu XVI. světová gymnaestráda, přehlídka sportovních aktivit sportu pro všechny. Tentokráte se této nádherné akce zúčastnilo celkem 18 500 sportovců z 66 států světa. Českou republiku reprezentovalo 850 cvičenců. Z České asociace sportu pro všechny bylo 340 cvičenců, a mezi nimi bylo i 27 cvičenců z Královéhradeckého kraje, dále cvičenci České obce sokolské a České gymnastické federace. Naše vystoupení ve skladbě "Gymnastický sen" se povedlo, všichni  si to užili. Mimo cvičení jsme shlédli i vynikající pódiové skladby  ve výstavním centru v Dornbirnu. Zde se také také konaly národní  vystoupení různých států a bylo zde zajištěno i stravování pro účastníky. Ve volném čase jsme podnikli výlety do krásného okolí. Navštívili také Lichtenštejnsko, Bregenz, Lindau. Prostě jsem si to nádherně užili.

Děkujeme za podporu Královéhradeckému kraji.

Na fotu skupinka z Hradce Králové a Hořic s maskotem akce, koláž ze skladby "Gymnastický sen" a cvičenci Královéhradeckého kraje ČASPV i Sokola.

Krajská soutěž  Medvědí stezka - 25.5.2019 Lipnice

V sobotu 25.5.2019 se za účasti 67 závodníků z okresů Trutnov a Rychnov nad Kněžnou konalo krajské kolo soutěže "Medvědí stezk". Výsledková listina i fotodokumentace v přilohách.

Krajská soutěž v atletice - 26.5.2019 Týniště nad Orlicí

V neděli 26.5.2019 se konala krajská soutěž v atletice v Týništi nad Orlicí. Účastnilo se soutěže 107 závodníků z regionálních center SPV Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.  Děkujem všem závodníkům, instruktorům, rozhodčím a i rodičům, kteří se na dobrém průběhu soutěže podíleli. Dík patří i oddílu atletiky v Týništi, jejichž zástupce stadion perfekně připravil .

Výsledková listina v souboru PDF

Republiková soutěž ve sportovní gymnastice - 17.-19.5.2019 v Doubí u Třeboně

17. - 19. 5 2019 se ve sportovní středisku Doubí u Třeboně konala republiková soutěž ve sportovní gymnastice. Náš kraj reprezentovalo celkem 40 soutěžích ve všech kategoriích. Všichni se podílejí  na tom, že náš kraj tentokráte vyhrál "Soutěž krajů" a získali jsme na rok putovní pohár.

Poděkování patří i všem trenérů,  doprovodu a rozhodčím, kteří se všem soutěžícím po celou dobu přípravy a závodu věnovali, a tím je dovedli k tomuto pěknému výsledku.

Výsledková listina je uvedená v příloze.


Ukázka fotodokumentaceXVI. světová gymnaestráda - Rakousko 2019

Cvičenci Královéhradeckého kraje se připravují na XVI. světovou gymnaestrádu, která se koná letos v Rakouském Dornbirnu. Účast na gymnaestrádě podpořil Královéhradecký kraj.

Perníková chaloupka 2019

Zveme Vás na na 43. ročník putování za Perníkovu chaloupkou v neděli 26. 5. 2019.

Krajská soutěž ve sportovní gymnastice

13.4.2019  se v Trutnově konala Krajská soutěž ve sportovní gymnastice. Soutěže se účastnilo celkem 97 závodníků ve všech věkových skupinách. Z každé kategorie postupují 4 nejlepší závodníci na republikové finále, které se koná 17. - 19. května v Doubí u Třeboně. Děkujeme všem organizátorům a rozhodčím za uspořádání krajského kola a postupujícím závodníkům přejeme mnoho úspěchů v republikovém finále. V příloze najede výsledky krajského kola.

Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje 2018

26. března 2019 se v hradeckém Kongresovém centru Aldis konalo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců kraje za rok 2018.  Mimo sportovců byli také oceněni dobrovolní trenéři a instruktoři a osobnosti krajských sportovních organizací.  V kategorii dobrovolní trenéři a instruktoři toto ocenění obdrželi Libuše Netopilová a Jiří Kolář z TJ Dynamo Hradec Králové, v kategorii osobnosti krajských sportovních organizací Bohdan Kratěna. Blahopřejeme.

Soutěž regionálního centra ASPV Hradec Králové - Zimní pětiboj 16.2.2019

Okresního kola v soutěži "Zimní pětiboj" se dne 16.2.2019 v Hradci Králové účastnilo celkem 36 závodníků z odborů ASPV TJ Meteor Hradec Králové a TJ Sokol Třebeš. Škoda, že účast ovlivnila velká nemocnost. V příloze najdete výsledky závodu a fotodokumentaci.

Vánoční putování za jesličkami

Vánoční rodinné putování za jesličkami se uskutečnilo 2. vánoční svátek 2018 v lesích u rybníka Biřička. Cestu vyznačenou světýlkama až ke Ježíškovi absolvovalo celkem 220 lidí od malých v kočárku po seniory. Pro mnohé to bylo zpestření vánočních svátků malou procházkou. I počasí nám celkem vydrželo. Tak snad zase příští rok....

Seminář instruktorů

Pozvánka na vánoční rodinné putování za jesličkami

Rodinné putování za jesličkami se uskuteční 26. 12. 2018 na Novém Hradci u rybníka Biřička. Průběžný start je od 15,00 do 16,30 hod. Putovat mohou celé rodiny, na trase čeká každého překvapení a malá odměna.

Republikový sraz instruktorů - 16. - 18. 11. 2018 Žďár nad Sázavou

Republikového srazu instruktorů ve Žďáru se  z našeho kraje účastnilo celkem 14 instruktorů ze všech regionálních center. Všichni si užili program, který byl velice dobře připraven. Na fotografiích malá ukázka toho co jsme dělali.

Školení instruktorů III. třídy SPV - Havlovice

Školení instruktorů III. třídy SPV v Havlovicích v říjnu a listopadu 2018 se zúčastnilo celkem 40 instruktorů z ASPV i Sokola. Zkoušky  11. 11. 2018 absolvovalo 38, 2 bohužel pro nemoc zkoušky nemohli vykonat. Vítáme tedy mezi nás nové instruktory a přejeme jim do jejich další činnosti hodně úspěchů, neboť všichni byli velice aktivní a vytvořili skvělou partu.

Školení se uskutečnilo s podporou Královéhradeckého krajského úřadu.

Seniorské hry - setkání generací 25.9.2018 

Seniorských her v Hradci Králové 25.9.2018 se za pěkného, ale chladného počasí, zúčastnilo 38 aktivních sportovců a  organizátorů a to z Brusnice, Borohrádku, Havlovic a Hradce Králové. Atmosféra setkání byla velice příjemná. Soutěžilo se bez rozdílu věku a pohlaví v disciplínách: 

Nordic walking, disk-golf, mölkky, kubb, petang, ale také krátký postřehový závod a na závěr křížovka.

Všichni účastníci obdrželi malý dárek od firmy Dermacol, účastnický list a tři nejlepší poháry.

Činnost naší organizace je podporována Krajským úřadem Hradec Králové.Festival sportu 

Festival sportu se uskutečnil v neděli  9.9.2018 v Jiráskových sadech. Naše Asociace sportu se představila netradičními hrami (kubb, mölky) a volnočasovými aktivitami.

Město na kolech se uskutečnilo za pěkného počasí a s účastí 440 cyklistů.

více foto na khkaspv.rajce.idnes

Vážení sportovní přátelé a příznivci kol v Hradci Králové. Na neděli 9. 9. 2018 se připravuje XVII. roční akce "Město na kolech". Start tradičně v 10 hodin u plaveckého bazénu. Čeká Vás opět projížďka městem za doprovodu hudebních kapel u plaveckého bazénu, na Masarykově náměstí a na nábřeží u Pedagogické fakulty. Zaregistrovaní obdrží dárek při...